kinderfysiotherapie

Beweegprogramma's kinderen

Peutergym extra

Peutergym Extra is een peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, waarbij ondersteuning gegeven wordt  gericht op de spraak/taalontwikkeling (logopedie) en de motorische ontwikkeling ( kinderfysiotherapie). Spelenderwijs worden oefeningen gedaan aan de hand van verschillende thema's. Door de nauwe samenwerking wordt er op kindvriendelijke wijze doeltreffend en efficiënt gewerkt. Daarnaast zijn er, indien nodig, korte lijnen met andere deskundigen.

RAAK

Dit programma is een motorische manier van leren rekenen. Gedurende 10 weken wordt er gewerkt aan hetgeen uw kind moeilijk vindt op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht. Er worden 5 rekendomeinen geoefend met daarbij huiswerkoefeningen. Door middel van bewegen in spelvorm worden rekenonderwerpen aangeleerd en geautomatiseerd.

Blijde Handjes

Blijde Handjes is een groepsbehandeling voor kinderen die op het vlak van taal-spraakontwikkeling en ontwikkeling van de grove en fijne motoriek problemen ondervinden. Er wordt gewerkt met een denk stimulerende methode, waarbij kinderen leren plannetjes te maken om hun vaardigheden aan te leren, te trainen en te automatiseren. De lessen worden gegeven door een logopedist en een kinderfysiotherapeut.

Tref!

Tref! is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, die moeite hebben met het vinden van aansluiting in spelsituaties en die gebaat zijn bij een insteek die niet zozeer talig is, maar meer handelend. Doel is het optimaliseren van de sociaal-emotionele ontwikkeling door het inzetten en stimuleren van de motorische vaardigheden binnen een groepsbehandeling.

ClubXtra

ClubXtra is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar met motorische/lichamelijke klachten waarbij bewegen niet altijd vanzelf gaat. Deze kinderen zijn net niet zo handig, hebben lichamelijke beperkingen of de groepen zijn te groot. Vaak kunnen deze kinderen geen aansluiting vinden bij reguliere sportverenigingen en zijn zij uitbehandeld voor individuele behandeling. Met deze kinderen gaan we elke week een uur sporten in de sporthal: motorische begeleiding en samen werken in de groep om sociale vaardigheden te trainen.

ClubXtra Water

Club Extra Water is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar die moeite hebben met zwemmen, enerzijds vanwege weinig kracht in armen of benen of vanwege conditiegebrek. Ook kinderen met een lichamelijke of motorische beperking kunnen deelnemen. Ook  kinderen die moeite hebben aansluiting te vinden bij een reguliere zwem- of sportvereniging kunnen meedoen met Club Extra Water. Bij Club Extra Water worden o.a. zwemoefeningen, balspelen, samenwerkingsopdrachten, conditie- en krachtoefeningen gedaan, aangepast aan het niveau van het kind.

Club Extra Water wordt elke dinsdag van 15.45 - 16.30 uur gegeven in zwembad "het Ravijn" onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut en psychomotore therapeut in samenwerking met  "de Waterspetters".

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Bijvoorbeeld voor kinderen met astma, diabetes, aangeboren hartafwijking, cystic fibrosis of jeugdreuma, maar ook voor kinderen met een motorische achterstand, autisme of het downsyndroom. Tijdens de lessen wordt er zowel individueel, op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden er allerlei soorten sport en spel gedaan. Gedurende het programma ga je bekijken welke sport je na Fitkids wilt gaan doen. De Fitkidsbegeleider helpt daarbij. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden voor sport in de buurt. 

 

Voor uitgebreide informatie kunt u de folders van de beweegprogramma's downloaden